Garantiitingimused

Soojuspumpade garantiitingimused
Viru Meistrid OÜ poolt müüdud ja paigaldatud soojuspumpadele annab tootja 24-60 kuulise
garantiiaja soojuspumpade (edaspidi Seadme) esmasest käivitamisest.

 1. Garantii üldtingimused
  1.1.1. Garantii annab Tellijale õiguse nõuda garantiitähtajal Seadme parandamist
  või asendamist eeldusel, et Tellija on täitnud Seadme hoolduse tingimusi
  (hoolduse põhitingimuseks on Tellija poolne iga aastane hooldustööde
  tellimine) ja järginud Seadme kasutusjuhendit.
  1.1.2. Töövõtja poolt määratud isik teostab garantii alla minevaid töid mõistliku
  aja jooksul, mis võivad sõltuda tööde iseloomust, Seadmele ligipääsust,
  aastaajast ja muudest ilmastiku tingimustest, kui ka Tellija poolt Seadmele
  ligipääsu võimaldamisest. Garantiitööde teostamise täpne aeg lepitakse
  Tellija ja Töövõtja vahel igakordselt kokku.
  1.1.3. Garantii ei hõlma Seadmel ilmnenud puudusi, kui puudused on ilmnenud
  või tekkinud Tellijast tingitud asjaoludel, sh kuid mitte ainult, välistest
  põhjustest ja süülisest tegevusest, Seadme valest või mittesihipärasest
  kasutamisest, Seadme valest hooldusest ja remondist, remondipüüdlustest
  või muust tegevusest, mehaanilisest vigastusest (sh kukkumine, põrutus,
  löögi, raputus, mustus), Seadme ja/või sellega otsese seoses oleva osa
  seerianumbri, kontrollkleebise, kaitsekile või markeeriva kleebise
  rikkumisest, vahetamisest või eemaldamisest, Seadme omavolilisest
  ümberpaigaldamisest jms;
  1.1.4. Kui Tellija ei ole nõuetekohaselt täitnud käesolevaid garantiitingimusi, siis
  garantii lõppeb ning Seadmel kõrvaldatakse puudus võimalusel tasulise
  remondi korras. Tasulise remonttöö hind sõltub vea olemusest ning
  teostatakse vastavalt hinnapakkumisele.
  1.1.5. Töövõtja või tema poolt määratud isik on kohustatud Seadmel esineva
  puuduse tekkepõhjuste väljaselgitamiseks Tellija nõudmisel tegema
  ekspertiisi või vajadusel tellima sõltumatu ekspertiisi. Kui ekspertiisis
  selgub, et Seade on korras või defekt ei kuulu garantii alla, siis hüvitab
  ekspertiisikulud Tellija.
  1.1.6. Pärast garantiiaja lõppu ei saa Töövõtjale garantiinõudeid esitada.
 2. Garantii kehtivus
  2.1. Garantii kehtib ning Tellijal on õigus nõuda garantiist tulenevate kohustuste
  täitmist, kui on täidetud kõik alltoodud eeldused:
  2.1.1. Seadme defekti on välja selgitanud ja parandustööd on teostanud või muul
  viisil Seadme Lepingule vastavuse taganud üksnes Töövõtja poolt
  määratud garantiitööde teostaja;
  2.1.2. Tellija on esitanud Töövõtja poolt määratud garantiitööde teostajale
  Seadme üleandmise-vastuvõtmise akti, Seadme mudelinime ja
  seerianumbreid;
  2.1.3. Paigaldatava Seadme korral on paigaldustööd teostanud Töövõtja poolt
  aktsepteeritud ettevõte;
  2.1.4. Kogu garantiiperioodi jooksul on teostatud Seadme hooldustöid vastavalt
  hooldusjuhendile ja Töövõtja poolt aktsepteeritud ettevõtte poolt.
  Hooldustööd on tasulised;
  2.1.5. Tegemist ei ole Seadme töötamise seisukohalt ebaolulise (kriimustused
  jms) veaga, normaalsest kulumisest, Seadme ümberpaigutamisest või
  muust juhuslikust kahjustustest, Seadme hoolimatust või mittesihipärasest
  hoidmisest ja kasutamisest või ülekoormamisest tingitud veaga;
  2.1.6. Tegemist ei ole Töövõtjast sõltumatutel põhjustel tekkinud rikke
  (vandalismid, äike, vesi, lumi, tulekahju, pingemuutused vooluvõrgus,
  elektrostaatika, lühised, jms).
  2.2. Garantii kaotab püsivalt kehtivuse muuhulgas järgmistel juhtudel:
  2.2.1. Tellija soovil teostatud seadme kasutustingimustele ja paigaldusjuhendile
  mittevastava paigaldusviisi korral;
  2.2.2. Töövõtja poolt aktsepteerimata isiku poolt teostatud paigaldus- või
  hooldustööde korral;
  2.2.3. Ehitatud torustiku diameetrid ei vasta Seadme nominaalsetele
  vooluhulkadele (soojuspumpade nominaalsed vooluhulgad on fikseeritud
  soojuspumpade tehnilises dokumentatsioonis);
  2.2.4. Seadmete elektriühenduste puhul ei ole järgitud Seadmete tehasepoolseid
  näidustusi seal hulgas nõuetekohast kaitseautomaati, toitekaablit või
  sidekaablit.
  2.2.5. Seadet ei ole paigaldatud (sh kui seda pole teinud Töövõtja Tellija soovil),
  kasutatud või hooldatud Seadme tehnilistes tingimustes toodud paigaldus-
  , hooldus- ja kasutustingimustele ja Töövõtja soovitustele ning Lepingus
  toodud tingimuste mistahes rikkumisel.
 3. Tellija kohustused Seadme rikke korral
  3.1. Garantii kehtib üksnes juhul, kui Tellija on Seadme rikke korral toiminud
  järgmiselt:
  3.1.1. Lülitanud Seadme välja puldist ning seejärel elektrivõrgust;
  3.1.2. Pöördunud Töövõtja poole ning esitanud pretensiooni. Pretensioon
  loetakse Töövõtjale esitatuks vaid juhul, kui see on saadetud e-posti teel
  aadressile info@mugavkyte.ee. Suusõnalisi ja telefoni teel
  esitatud pretensioone ei registreerita ning seda ei loeta ametlikuks
  teavitamiseks.
 4. Garantii ei välista Tellija õigust esitada Töövõtja vastu Seadme Lepingule
  mittevastavuse korral Lepingus sätestatud tingimustel muid seadusest
  tulenevaid nõudeid.
 5. Garantiitähtajal asendatud asja suhtes kehtib edasi esialgne garantii ning uut
  sama kestusega garantiid ei anta.
  Täpsema informatsiooni, tehniliste juhiste ning soojuspumpade tehnilise
  dokumentatsiooniga tutvumiseks palun saata e-kiri aadressile
  info@mugavkyte.ee